Powrót
Przestrzeń publiczna

Porozmawiajmy o przyszłości ulicy Starowiejskiej w Gdyni

Rok realizacji: 2018

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej w Gdyni – jednej z najstarszych w mieście, objętej ochroną konserwatorską.

Esencja projektu

Realizatorzy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
A2P2 architecture & planning
Kontakt Ewa Stokłuska, e.stokluska@lis.gdynia.pl
Cele wypracowanie z mieszkańcami różnych możliwości przekształcenia przestrzeni ulicy Starowiejskiej i dokonanie wyboru kierunku zmian
Działania
  • diagnoza obecnej sytuacji ulicy i dostrzeganych przez mieszkańców problemów
  • warsztaty z architektami, w trakcie których wypracowano warianty zagospodarowania ulicy
  • prezentacja zaproponowanych zmian w ogólnodostępnej przestrzeni ulicy
  • zbieranie uwag do zaproponowanych koncepcji
Narzędzia ankieta diagnostyczna, formularz konsultacyjny
Czas marzec–czerwiec 2018

Diagnoza sytuacji

Pierwszym etapem konsultacji było badanie ankietowe, w którym mieszkańcy poddali ocenie aktualną sytuację ulicy. Za główny problem tej przestrzeni (skądinąd uważanej za atrakcyjną ze względu na walory architektoniczne i urbanistyczne) uznano duży ruch samochodowy i związane z nim zajmowanie przestrzeni przez parkujące pojazdy oraz zły stan chodników. Podsumowanie wyników ankiety znajduje się tutaj.

Praca warsztatowa

Przeprowadzona diagnoza była punktem wyjścia dla cyklu warsztatów architektonicznych. Uczestniczyło w nich w sumie 26 osób, które uprzednio zgłosiły chęć udziału. Były to w szczególności osoby zamieszkujące ulicę Starowiejską i jej okolice oraz lokalni przedsiębiorcy, a także mieszkańcy innych części miasta. Warsztaty odbyły się w trzy kolejne soboty kwietnia i maja. Podsumowanie przebiegu warsztatów znajduje się tutaj.

Na podstawie danych z ankiet sformułowano najważniejsze wyzwania projektowe. Były to: uwzględnienie potrzeb pieszych, uporządkowanie chaosu parkingowego (przy zapewnieniu miejsc postojowych), zachowanie i rozwój usługowo-handlowego charakteru ulicy, podniesienie atrakcyjności estetycznej i zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy wraz z architektami opracowali trzy warianty zmian ulicy:

  • wariant 1 – zachowanie tradycyjnego układu ulicy, zmiany miałyby dotyczyć jedynie remontu chodników, uporządkowania parkowania i ograniczenia prędkości na całej ulicy;
  • wariant 2 – wprowadzenie strefy zamieszkania, czyli umożliwienia poruszania się pieszych po jezdni, znacznego ograniczenia prędkości i liczby miejsc parkingowych; ponadto możliwe byłoby okresowe zamykanie ulicy dla ruchu pojazdów, a w niektórych częściach ulicy pojawiłaby się mała architektura – strefy odpoczynku dla pieszych;
  • wariant 3 – bardziej radykalne ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu na niektórych odcinkach jezdni i priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego.

Opis wypracowanych wariantów można znaleźć tutaj.

Zbieranie uwag

Ostatni etap konsultacji polegał na zbieraniu uwag do wypracowanych wariantów zmian przestrzennych. Mieszkańcy wypełniali specjalny formularz konsultacyjny dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Warianty zmian można było ocenić w pięciostopniowej skali – od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”.

Na tym etapie konsultacji szczególnie mocno dały o sobie znać kontrowersje związane z planowanymi zmianami Starowiejskiej. Przedostatniego dnia zbierania uwag do gdyńskiego urzędu jedna osoba dostarczyła 902 wypełnione formularze, w tym 601 kserokopii. Według osób przeprowadzających konsultacje nie ulegało wątpliwości, że formularze zapisane pismem ręcznym były wypełnione przez te same osoby, zaś kserokopie były odbitkami trzech odręcznie wypełnionych formularzy. Odpowiedzi zawarte w tych formularzach były jednorodne – sprzeciwiały się dokonywaniu zmian w przestrzeni ulicy, przede wszystkim przeciw ograniczaniu ruchu pojazdów. Oceniono je jako niewiarygodne – wyrażone w nich opinie znalazły się w raporcie, jednak zostały przedstawione osobno od 760 ankiet, które wpłynęły inną drogą. Odpowiedzi w tej mniejszej, uznanej za wiarygodną, puli formularzy zdecydowanie różniły się od dostarczonych w ostatnim momencie. Większość respondentów opowiadała się za zdecydowanymi zmianami przestrzeni ulicy Starowiejskiej (56% wskazań) i przekształceniu jej w reprezentacyjną ulicę Gdyni (68% wskazań).

Podsumowanie

Opinie mieszkańców i mieszkanek wskazujące na potrzebę przekształcenia ulicy Starowiejskiej znalazły odzwierciedlenie w decyzji prezydenta miasta co do kierunku zmian. Planowane rozwiązania są najbliższe trzeciemu wariantowi wypracowanemu podczas warsztatów architektonicznych – ulica Starowiejska będzie przestrzenią przyjazną pieszym i rowerzystom, zostanie wprowadzona strefa zamieszkania i zakaz ruchu pojazdów na niektórych odcinkach jezdni. Planowane jest znaczne ograniczenie liczby miejsc parkingowych oraz liczne remonty i naprawy – chodnika, historycznego bruku, okolicznej zieleni i elewacji budynków, a także estetyzacja szyldów. Działania te rozpoczną się w pierwszej połowie 2019 roku.

Więcej informacji

lis.gdynia.pl

Opracowanie tekstu: Przemysław Gnyszka


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony