Pomiń menu

Uczestnicy

Zobacz, kto bierze udział w naszym projekcie.

  • Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Lista gmin uczestniczących w projekcie