Wiadomości | 10 stycznia 2020 r.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Konferencją z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady Norwegii oraz organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców rozpoczął się nowy program dotacyjny: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Jego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Transmisja części plenarnej konferencji znajduje się tutaj.

Odbiorcy programu, czyli kto może ubiegać się o wsparcie

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) będzie wspierać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz: zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.

Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy… – wymienia Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu. – Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji „Stocznia”.

Obszary wsparcia programu

Program oferować będzie dotacje na tzw. projekty tematyczne realizowane w trzech obszarach. Będą to dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.

Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową [dotację] na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację etc. – zapowiada Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na tzw. projekty sektorowe, czyli wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo) oraz działania zwiększające świadomość społeczną, czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.

Terminy konkursów dotacyjnych

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym rozpocznie się 3 lutego, kolejny – na projekty sektorowe – w kwietniu 2020 roku. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Przydatne materiały

Prezentacja programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (plik .pdf)

Ulotka o programie (plik .pdf)

Strona internetowa programu

 

Źródło informacji: aktywniobywatele.org.pl


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony