Pomiń menu

Mrągowo

Rodzaj gminy: miasto     Województwo: woj. warmińsko-mazurskie

Celem konsultacji w Mrągowie było wypracowanie spójnych oraz adekwatnych do potrzeb wszystkich interesariuszy założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny turystyczne i przemysłowe.

Obszar objęty planem jest zróżnicowany pod względem funkcjonalno-użytkowym – znajdują się na nim tereny istniejącego użytkowania oraz przeznaczone pod: zabudowę mieszkaniową, turystykę i przemysł.

Konsultacje dotyczyły w szczególności trzech wybranych obszarów. Rozmowy z mieszkańcami na temat zagospodarowania terenów promenady nad jeziorem Czos miały pomóc odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób ta przestrzeń mogłaby lepiej służyć mieszkańcom i turystom do rekreacji i wypoczynku, co należałoby zachować / ochronić / rozwinąć w kontekście zagospodarowania, a także jakie rozwiązania należałoby zastosować przy realizowanej inwestycji hotelowej, aby służyła ona wszystkim interesariuszom.

W kontekście osiedla przy ul. Wileńskiej urzędnicy chcieli dowiedzieć się, jak wspólnie kreować przestrzeń przyjazną dla życia obecnych mieszkańców i atrakcyjną dla potencjalnych nabywców, jakie udogodnienia komunikacyjne, architektoniczne, urbanistyczne są potrzebne mieszkańcom obecnie oraz jak zachować historyczny układ architektoniczno-urbanistyczny (jako dobro wspólne) w sposób sprzyjający prywatnym interesom właścicieli.

Z kolei najważniejszymi pytaniami stawianymi w konsultacjach w odniesieniu do strefy przemysłowej przy ul. Giżyckiej były: jak umożliwić przedsiębiorcom rozwój strefy w sposób nie godzący w interesy mieszkańców, turystów i jakość środowiska oraz czy oddziaływanie przemysłu może spowodować zmniejszenie ruchu turystycznego.

Raport z konsultacji jest dostępny tutaj.

 

Przedmiot konsultacji: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap konsultacji: Zakończone
Plan konsultacji (w tym techniki konsultacyjne): Akcja informacyjna:
 • informacje prasowe
 • mailing
 • strona internetowa
 • sondaż uliczny
 • plakaty i ulotki
 • zaproszenia

Zasięganie opinii – promenada nad jeziorem Czos:

 • sondaż uliczny
 • ankieta internetowa
 • punkt konsultacyjny
 • spotkanie otwarte z mieszkańcami

Zasięganie opinii – Plac Armii Krajowej – osiedle przy ul. Wileńskiej:

 • spacer historyczny
 • punkt konsultacyjny z animacjami sąsiedzkimi
 • ankieta
 • spotkanie otwarte z mieszkańcami

Zasięganie opinii – strefa przemysłowa przy ul. Giżyckiej:

 • spotkanie z przedsiębiorcami 

Podsumowanie konsultacji:

 • raport podsumowujący
 • film (spot) informacyjny
Czas trwania konsultacji: Lipiec-październik 2017
Kontakt:

Ze strony gminy:
Kamil Rozberg, Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Mrągowa, k.rozberg@mragowo.um.gov.pl

Aleksandra Lemańska, Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Mrągowa, a.lemanska@mragowo.um.gov.pl

 

Ze strony zespołu wspierającego:
Maria Perchuć-Żółtkowska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, mperchuc@stocznia.org.pl
Piotr Smolnicki, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, p.smolnicki@pzr.org.pl