Aby wziąć udział w 6. Forum Praktyków Partycypacji, trzeba zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego i zaakceptować regulamin, który znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny między 12 a 28 kwietnia. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.

Po zakończeniu rejestracji, najpóźniej do 12 maja, do wszystkich osób, które przesłały swoje zgłoszenia, wyślemy mejl z informacją zwrotną. Co roku staramy się umożliwić udział wszystkim zgłoszonym praktykom i praktyczkom partycypacji, jednak zgłoszeń jest zazwyczaj więcej niż miejsc i przy naszych ograniczeniach logistycznych (liczba sesji, pomieszczeń itd.) oznacza to, że nie możemy zagwarantować udziału wszystkim chętnym.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W FORUM

Opłata za udział w tegorocznym Forum wynosi 125 zł brutto od osoby. Wynika ona z dwóch czynników. Po pierwsze, podobnie jak w ubiegłych latach, nie mamy zapewnionego finansowania na pokrycie wszystkich kosztów organizacji wydarzenia. Po drugie (co nie mniej ważne), uważamy, że warto, by w pokryciu przynajmniej części kosztów tego rodzaju wydarzenia brali udział także sami uczestnicy lub organizacje/instytucje/firmy, z którymi są związani. To ważny i widoczny sygnał tego, że jest to nasze wspólne środowiskowe wydarzenie. Doświadczenia z Lublina i Wrocławia pokazały, że nie jest to znacząca bariera, ale dla tych, dla których ją stanowi, oferujemy zwolnienie z opłaty. Taką potrzebę prosimy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

Na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego nie trzeba dokonywać wpłaty – będziemy o to prosili po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury – zarówno dla osób fizycznych, jak i przedstawicieli organizacji/instytucji/firm. Ze względów organizacyjnych prosimy jednak o udzielenie w formularzu podstawowych informacji dotyczących płatności i ewentualnych potrzeb związanych ze wsparciem finansowym.

Opłaty za udział w Forum nie muszą wnosić partnerzy wydarzenia, osoby, które prowadzą i występują podczas sesji (traktujemy to jako ich wkład w wydarzenie) oraz osoby z Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych gmin wchodzących w skład Obszaru Metropolitarnego, ponieważ to samorządy tych miast opłacają gros kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją Forum.

 

KOSZTY PODRÓŻY I NOCLEGI

Co do zasady koszty podróży i noclegi opłacane są w tym roku przez uczestników i uczestniczki. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że konieczność poniesienia tych kosztów może niekiedy uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu. Dysponujemy pewną (ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów noclegu i/lub podróży dla uczestników i uczestniczek spoza Trójmiasta. Taką potrzebę trzeba zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

 

Najważniejsze zasady udziału w Forum spisaliśmy w regulaminie. Znajdują się w nim również nowe zapisy dotyczące rezygnacji z udziału w Forum.

 

REGULAMIN

§ 1. Wstęp

1. 6. Forum Praktyków Partycypacji odbywa się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku w trzech miastach – Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

2. Głównym organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (dalej „Stocznia”), a współorganizatorami: Urząd Miejski w Gdańsku, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, Urząd Miasta Sopot, Europejskie Centrum Solidarności i Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot.

3. Za proces rejestracji i kontakt z uczestnikami i uczestniczkami odpowiada „Stocznia”.

 

§ 2. Rejestracja

1. Rejestracja na Forum będzie otwarta między 12 a 28 kwietnia i odbędzie się za pomocą formularza zgłoszeniowego na tej stronie.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.

3. Informacja zwrotna na temat udziału w Forum zostanie wysłana do 12 maja.

 

§ 3. Opłata za udział

1. Opłata za udział w Forum wynosi 125 zł brutto od osoby.

2. Płatność następuje po wydarzeniu na podstawie wystawionej przez „Stocznię” faktury.

3. Zwolnienie z opłaty za udział (o ile osoby te same nie zdecydują inaczej) przysługuje:

a. osobom, które prowadzą sesje lub na nich występują,

b. osobom z Gdańska, Gdyni, Sopotu i innych gmin wchodzących w skład Obszaru Metropolitarnego,

c. przedstawicielom partnerów wydarzenia (po jednej osobie z instytucji).

4. Z opłaty zwolnione są także osoby, które wyrażą taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym i którym „Stocznia” wyrazi na to zwolnienie zgodę.

 

§ 4. Opłacenie podróży i noclegu

1. Opłacenie podróży przez organizatora przysługuje osobom, które wyrażą taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym i którym „Stocznia” wyrazi na nie zgodę.

2. Opłacenie podróży następuje na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów na podstawie wypełnionego prawidłowo formularza zwrotu kosztów, udostępnionego przez „Stocznię”.

3. Zwroty kosztów podróży będą rozliczane na podstawie dokumentów, które zostaną dostarczone „Stoczni” do 15 lipca.

4. Opłacenie noclegu przez organizatora przysługuje osobom, które wyrażą taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym i którym „Stocznia” wyrazi na nie zgodę.

5. „Stocznia” jest odpowiedzialna za zapewnienie miejsc noclegowych w hotelach w Trójmieście dla osób otrzymujących tego rodzaju wsparcie.

 

§ 5. Rezygnacja z udziału

1. Rezygnacja z udziału w Forum następuje poprzez zgłoszenie mejlowe lub telefoniczne przekazane „Stoczni”.

2. Osoby, które nie zgłaszały potrzeby zwolnienia z opłaty za udział i zostały przyjęte do udziału w Forum, a które powiadomią o rezygnacji z udziału po 6 czerwca, są zobowiązane uiścić opłatę za udział.

3. Osoby, które nie zgłaszały potrzeby zwolnienia z opłaty za udział i zostały przyjęte do udziału w Forum, a które nie powiadomią o rezygnacji z udziału i nie wezmą udziału w Forum, są zobowiązane uiścić opłatę za udział.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/ i na tej stronie jest dostępny do wglądu.

2. „Stocznia” ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/.