24.07.2023

Trwa nabór do programu „Wydział partycypacji” – zgłoszenia do 24 września 2023r. do godz. 23:59

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze partycypacji obywatelskiej do udziału w programie „Wydział partycypacji”, którego głównym celem jest wzmocnienie ich kompetencji – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i w zakresie prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych.

O programie

„Wydział partycypacji” jest programem dwuetapowym.

Pierwszy etap programu obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe, drugi daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w tym zakresie.

Procesowi wzmacniania kompetencji organizacji będą towarzyszyć eksperci i ekspertki z zakresu: komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania finansami, rzecznictwa i współpracy z instytucjami publicznymi oraz wdrażania wartości europejskich w projektach partycypacyjnych. Uczestniczkom i uczestnikom programu zostanie dostarczona wiedza przydatna do usprawnienia funkcjonowania organizacji i zapewniony komponent sieciujący, który pozwoli praktykom i praktyczkom partycypacji na wymianę doświadczeń i rozmowy o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce i jej przyszłość.

Spotkania i wymiana doświadczeń będą dodatkowo impulsem i inspiracją do przygotowania pomysłu na wykorzystanie grantu – jego szczegółowe zaplanowanie i realizacja będą procedowane na drugim etapie.

Na czym polega program?

Program zakłada udział maks. dwóch przedstawicieli/ek z organizacji pozarządowej w trzech dwudniowych spotkaniach (zjazdach) w Warszawie. W trakcie programu uczestnicy/czki będą mogli również indywidualnie korzystać ze wsparcia ekspertów i ekspertek.

Organizacje uczestniczące w zjazdach będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

Wzmocnienie kompetencji organizacji w pierwszym etapie programu obejmuje 5 obszarów:

a) finanse organizacji i pozyskiwanie funduszy,
b) zarządzanie organizacją (w tym zarządzanie zespołem, wolontariat) i projektami partycypacyjnymi,
c) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
d) rzecznictwo i współpraca z instytucjami publicznymi,
e) wdrażanie wartości europejskich w działaniach partycypacyjnych (praworządność, demokracja, prawa człowieka, równość).

Program spotkań będzie dostosowywany do potrzeb organizacji zrekrutowanych do “Wydziału partycypacji” i będzie kładł nacisk na podniesienie kwalifikacji umożliwiających sprawne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działalności poświęconego partycypacji obywatelskiej. Przed szkoleniami zidentyfikujemy konkretne potrzeby uczestników i uczestniczek, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć.

Organizacje uczestniczące w zjazdach będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Grant będzie mógł być przeznaczony na działania związane z budowaniem potencjału, w tym np. na wzmacnianie widoczności organizacji w regionie, regionalne inicjatywy dotyczące wymiany doświadczeń (np. zorganizowanie regionalnego forum na temat partycypacji w regionie czy cyklu debat na temat najważniejszych wyzwań w regionie i ich potencjalnych rozwiązań), zindywidualizowane szkolenia, budowanie strategii, oferty czy systemu finansowania działań partycypacyjnych w organizacji itp.

Harmonogram 

12 września 2023 r. – odbędzie się webinarium informacyjne o programie dla wszystkich zainteresowanych organizacji

13 października 2023 r. – tego dnia najpóźniej ogłosimy wyniki pierwszego naboru (31 października zostanie ogłoszony nabór do drugiego etapu I naboru – mikrogrant)

koniec października – przybliżony termin pierwszego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące

II połowa listopada – przybliżony termin drugiego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące

I połowa grudnia – przybliżony termin trzeciego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące

Terminy spotkań postaramy się dopasować do preferencji większości uczestników i uczestniczek “Wydziału partycypacji”.

 

Jakie organizacje rekrutujemy w pierwszym naborze?

W trakcie programu prowadzone będą dwa nabory.
Pierwszy skierowany jest do organizacji, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej – w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Zachęcamy do zgłaszania się fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i związku stowarzyszeń, które zostały zarejestrowane w Polsce nie później niż 24 lipca 2018 roku.

Pozostałe kryteria wyboru

W programie mogą wziąć udział doświadczone organizacje, które również:

 • traktują partycypację obywatelską jako główny (lub jeden z głównych) obszar działalności, posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów i działań  partycypacyjnych,
 • prowadzą swoje działania partycypacyjne także poza miejscowością, w której mieści się ich siedziba, w tym na obszarach peryferyjnych,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w interesie publicznym, kierują się wartościami demokratycznymi oraz szanują prawa człowieka, na których opiera się Unia Europejska,
 • nie są  w stanie likwidacji, nie złożono przeciwko nim wniosku o ogłoszenie upadłości, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności ani nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
 • spełniają warunek, że żaden z członków organu zarządzającego nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Termin zgłaszania do programu

Nabór do I edycji programu trwa od 24 lipca 2023 r. do 24 września 2023 r. (do godz. 23:59). Do programu należy się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/zglos-sie/

Procedura oceny zgłoszeń

Zgłoszenia do programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i merytorycznej każdego zgłoszenia dokona zespół co najmniej 3 osób, w tym: pracownik Fundacji Stocznia, ekspert w zakresie budowania i rozwijania potencjału oraz niezależny ekspert w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • Zgłaszający uprawniony jest do udziału w programie “Wydział partycypacji” (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający wypełnił prawidłowo wszystkie pola formularza (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający przedstawił co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie partycypacji społecznej (TAK/NIE)

Podczas oceny merytorycznej przyznawane są punkty w poniższych kategoriach:

 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie dla rozwoju działań partycypacyjnych w swojej organizacji i regionie (0-4 punktów)
 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie potrzeby wsparcia instytucjonalnego w formie szkoleń budujących potencjał (0-4 punktów)
 • Zgłaszający wyczerpująco zidentyfikował i przedstawił zasoby i braki swojej organizacji w zakresie uczestnictwa w budowaniu potencjału (0-2 punkty)

Informacje o naborze

Wszystkie informacje o programie i naborze można znaleźć na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/

W okresie naboru odbędzie się webinarium informacyjne. Będzie miało ono miejsce we wtorek, 12 września 2023 roku – godzina zostanie podana w późniejszym terminie. Nagranie z webinarium umieszczone zostanie na stronie programu.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 451 056 148 lub mailowo: mbelinabrzozowska@stocznia.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program: Maria Belina Brzozowska

Udział w “Wydziale partycypacji” jest bezpłatny – Fundacja Stocznia pokrywa koszty udziału do dwóch przedstawicieli organizacji w części szkoleniowej programu (koszty transportu, noclegu, wyżywienia).

„Wydział partycypacji” jest częścią programu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

wróć do aktualności
Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.