• Na czym polega wsparcie?

  Program zakłada udział maks. dwóch przedstawicieli/ek organizacji pozarządowej spełniającej kryteria wyboru, w trzech dwudniowych spotkaniach (zjazdach) o charakterze sieciująco-szkoleniowym. W trakcie programu uczestnicy/czki będą mogli również indywidualnie korzystać ze wsparcia ekspertów i ekspertek.

  Organizacje uczestniczące w zjazdach będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

  • Wzmocnienie kompetencji organizacji w pierwszym etapie programu obejmuje 5 obszarów:

   a) finanse organizacji i pozyskiwanie funduszy,
   b) zarządzanie organizacją (w tym zarządzanie zespołem, wolontariat) i projektami partycypacyjnymi,
   c) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
   d) rzecznictwo i współpraca z instytucjami publicznymi,
   e) wdrażanie wartości europejskich w działaniach partycypacyjnych (praworządność, demokracja, prawa człowieka, równość).

   Zaplanowaliśmy trzy dwudniowe spotkania (zjazdy) w Warszawie (odbywające się w czwartki i piątki). Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na połowę listopada.
   Wstępne terminy, które będziemy potwierdzać z zakwalifikowanymi uczestnikami i uczestniczkami  “Wydziału partycypacji” to:

   1 zjazd: 25-26 kwietnia 2024
   2 zjazd: 16-17 maja 2024
   3 zjazd: 6-7 czerwca 2024

   Program spotkań będzie jak najbardziej dostosowywany do potrzeb organizacji zrekrutowanych do “Wydziału partycypacji” i będzie kładł nacisk na podniesienie kwalifikacji umożliwiających sprawne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działalności poświęconego partycypacji obywatelskiej.

   Organizacje będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

   Grant będzie mógł być przeznaczony na działania związane z budowaniem potencjału, w tym np. na wzmacnianie widoczności organizacji w regionie, regionalne inicjatywy dotyczące wymiany doświadczeń (np. zorganizowanie regionalnego forum na temat partycypacji w regionie czy cyklu debat na temat najważniejszych wyzwań w regionie i ich potencjalnych rozwiązań), zindywidualizowane szkolenia, budowanie strategii, oferty czy systemu finansowania działań partycypacyjnych w organizacji itp.

   Udział w “Wydziale partycypacji” jest bezpłatny – Fundacja Stocznia pokrywa koszty udziału do dwóch przedstawicieli organizacji w części szkoleniowej programu (koszty transportu, noclegu, wyżywienia).

 • Jakie organizacje mogą zgłaszać się do programu w pierwszym naborze?

  Pierwszy nabór skierowany był do organizacji, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej, w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce.

  • Do zgłoszenia się w drugim naborze zapraszamy doświadczone organizacje pozarządowe, które:

   • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań społecznych, w tym projektów i działań partycypacyjnych i szukają nowych ścieżek do osiągnięcia swoich celów w oparciu o partycypację obywatelską,
   • są zarejestrowane nie później niż 15 stycznia 2022 r.,
   • są fundacjami, stowarzyszeniami rejestrowymi, stowarzyszeniami zwykłymi lub związkami stowarzyszeń zarejestrowanymi w Polsce,
   • prowadzą swoje działania partycypacyjne także poza miejscowością, w której mieści się ich siedziba, w tym na obszarach peryferyjnych,
   • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
   • działają na rzecz dobra publicznego, a nie tylko na rzecz swoich członków,
   • działają w interesie publicznym, kierują się wartościami demokratycznymi oraz szanują prawa człowieka, na których opiera się Unia Europejska,
   • nie są  w stanie likwidacji, nie złożono przeciwko nim wniosku o ogłoszenie upadłości, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności ani nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
   • spełniają warunek, że żaden z członków organu zarządzającego nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Nabór i ocena zgłoszeń

  Program zakłada realizację obecnie trwającego naboru w tym roku.

  W pierwszym naborze zaprosiliśmy do złożenia wniosków organizacje, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej, w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce. Drugi nabór (od 15 stycznia 2024 roku) przeznaczony jest dla organizacji, które mają krótsze (co najmniej 2 letnie) doświadczenie w obszarze partycypacji obywatelskiej i chciałaby rozwijać się w tym obszarze.

  • W drugim naborze do programu będą oceniane następujące elementy. 

   Podczas oceny formalnej zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca:

   • kwalifikuje się do udziału w programie „Wydział partycypacji” (patrz: “Jakie organizacje mogą zgłaszać się do programu w drugim naborze?”)
   • poprawnie wypełnił wszystkie pola formularza (TAK/NIE)

   Podczas oceny merytorycznej zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca:

   • przedstawił m.in. co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie partycypacji obywatelskiej
   • przekonująco przedstawił motywy rozwoju działań partycypacyjnych w swojej organizacji i regionie (0-4 pkt)
   • przekonująco uzasadnił  potrzebę wsparcia instytucjonalnego w formie szkoleń budujących potencjał (0-4 pkt)
   • zidentyfikował zasoby i braki swojej organizacji w zakresie uczestnictwa w budowaniu potencjału (0-2 pkt)

   Wnioskodawcy zostaną też poproszeni o wypełnienie tzw. Deklaracji Honorowej (w formie kilku oświadczeń) w formularzu zgłoszeniowym.

   Na potrzeby oceny zgłoszeń powołamy Komisję selekcyjną. W jej skład wejdzie co najmniej: 1 przedstawiciel Fundacji Stocznia, 1 ekspert ds. budowania potencjału organizacji, 1 niezależny ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy oni podpiszą odpowiednią deklarację bezstronności i zostaną poproszeni o zadeklarowanie wszelkich konfliktów interesów.

   Uwaga – zaznaczamy, że organizacje przyjęte do programu będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.