Trwają prace nad opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Meksyk. Aby przestrzeń ta była jak najbardziej przyjazna dla lokalnej społeczności, urzędnicy zaplanowali szereg działań skierowanych do mieszkańców.

Pod koniec kwietnia pierwszą szansą na spotkanie z przedstawicielami urzędu były mobilne punkty konsultacyjne. Mieszkańcy mogli zaproponować rozwiązania przestrzenne na osiedlu oraz wskazać obszary problemowe, na podstawie których zaplanowana zostanie trasa spaceru badawczego (zaplanowanego na później w ramach konsultacji). Ważnym elementem wyposażenia punktu był rower konsultacyjny, który nie tylko pomagał w transporcie ankiet i innych materiałów, lecz także służył za ruchomą reklamę konsultacji.

Fot. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Jeszcze przed spotkaniami w mobilnych punktach urzędnicy zamontowali na osiedlu tablicę z informacjami o procesie. Znalazły się na niej: mapka obszaru objętego planem oraz podajnik z ulotkami i ankietami, które po wypełnieniu można wrzucić do specjalnej skrzynki.

Fot. Urząd Miasta Gdyni

Kolejnym etapem konsultacji był spacer badawczy, podczas którego urzędnicy mieli okazję omówić z mieszkańcami nurtujące ich kwestie, poznać ich potrzeby oraz zdobyć informacje na temat istniejącego zagospodarowania terenu.

W spacerze udział wzięło ok. 30 osób. Wspólnie z urzędnikami odwiedziły najważniejsze i newralgiczne miejsca, a także przedyskutowały temat przyszłego zagospodarowania rewitalizowanego tego obszaru miasta.

Bardzo pozytywnie oceniam efekty spaceru. Udało nam się wyjaśnić wiele nurtujących mieszkańców kwestii, zebrać ważne dla nas, planistów, informacje na temat istniejącego zagospodarowania oraz faktycznych potrzeb mieszkańców. Nie możemy obiecać, że opracowywany projekt planu miejscowego będzie odpowiedzią na wszystkie nurtujące mieszkańców sprawy, jednak ma szanse w miarę możliwości bardziej odpowiadać na ich potrzeby niż obecnie obowiązujący na tym terenie plan miejscowy. Liczymy na nie mniej liczne zaangażowanie mieszkańców na dalszych etapach procedury planistycznej – powiedziała Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.

fot. materiały prasowe

Fot. Urząd Miasta Gdyni

Następnym elementem konsultacji będzie spotkanie on-line, którego celem będzie omówienie wyników badania ankietowego oraz rozmów z mieszkańcami przeprowadzanych podczas punktu konsultacyjnego i spaceru badawczego.

Źródło: Urząd Miasta Gdyni