• Na czym polega wsparcie?

  Program „Debiuty w partycypacji” oferuje kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowej w przeprowadzeniu jej pierwszego lub pierwszego w danej formule działania partycypacyjnego. Udział w programie jest bezpłatny.

  • Wsparcie mentora/mentorki

   • mentor/mentorka przyjedzie do Ciebie, aby poznać twoją organizację i miejscowość
   • mentor/mentorka wesprze Cię w wymyśleniu i zaplanowaniu działania partycypacyjnego adekwatnego do warunków i możliwości twojej społeczności lokalnej
   • mentor/mentorka wskaże, co w przeprowadzonym działaniu partycypacyjnym było dobre, a co wymaga poprawy
  • Grant na działanie partycypacyjne

   • Twoja organizacja otrzyma grant do 6 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego wraz z mentorem/mentorką działania partycypacyjnego
  • Wsparcie szkoleniowe

   • Twoja organizacja weźmie udział w dwóch zjazdach szkoleniowo-sieciujących. Podczas szkoleń poruszone zostaną takie tematy jak m.in. finanse organizacji, zarządzanie organizacją, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń z podobnymi sobie organizacjami
  • Działanie partycypacyjne

   • Działanie partycypacyjne, które zrealizujesz, odbędzie się przy obserwacji i wsparciu mentora/mentorki
  • Bon na dodatkowe szkolenie

   • Możliwość uzyskania bonu na dodatkowe – dedykowane szkolenie do 2 000 PLN zgodnie ze wskazaniem obszaru wymagającego szkolenia przez mentora/mentorkę po przeprowadzonej ewaluacji
 • Kto może się zgłosić?

  Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce, a zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich.

  • Program skierowany jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich. Podczas oceny formalnej będzie weryfikowane, czy organizacja pozarządowa planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jej siedziba. Z programu wyklucza się możliwość prowadzenia działań przez organizacje, których siedziba mieści się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

   Szczególnie zachęcamy do udziału organizacje pozarządowe z poniższych obszarów:

   • miasta powiatowe, zwłaszcza z województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;
   • tzw. byłe miasta wojewódzkie tj. np. Łomża, Włocławek, Ostrołęka, Wałbrzych;
   • obszary wiejskie.

   Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce tj. stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, które spełniają poniższe warunki:

   • w momencie zgłoszenia do programu są zarejestrowane nie później niż 03 kwietnia 2023 roku,
   • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych, 
   • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
   • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/-iń,
   • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
   • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
   • żaden z członków/-iń organu zarządzającego nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Jak przekazywany jest grant na działanie partycypacyjne i bon szkoleniowy?

  Każda zgłaszająca się do programu organizacja podpisuje początkowo deklarację o współpracy regulującej jej udział i wsparcie.

  • Po przygotowaniu wraz z mentorem/mentorką planu działania partycypacyjnego wraz z budżetem podpisywana jest z organizacją umowa grantowa, na podstawie której przekazywany jest grant w wysokości do 6 000 PLN jako I transza i bon szkoleniowy do 2 000 PLN jako II transza po przeprowadzonym i sprawozdanym działaniu partycypacyjnym.

 • Jak wygląda harmonogram działań?

  W I edycji programu „Debiuty w partycypacji” orientacyjny harmonogram wygląda następująco:

   • kwiecień – 7 maja 2023 – rekrutacja
   • maj-czerwiec 2023 – przygotowanie planu działania partycypacyjnego przy wsparciu mentora/mentorki
   • czerwiec 2023 – I spotkanie sieciująco-szkoleniowe (wstępnie 24-25.06.2023)
   • wrzesień-listopad 2023 – realizacja działania partycypacyjnego
   • październik 2023 –  II spotkanie sieciująco-szkoleniowe
   • listopad 2023 –  zakończenie wsparcia i wypłata dodatkowego bonu szkoleniowego

   II edycja programu planowana jest na okres styczeń 2024 – wrzesień 2024.

 • Jak wygląda zaangażowanie organizacji w programie?

  Przede wszystkim najważniejsza jest otwartość organizacji na uczenie się nowych rzeczy i chęć rozwoju siebie jako instytucji.

  • Każda zgłaszająca się organizacja wytypuje jedną osobę lub kilka, która/które podejmie/podejmą się koordynacji działania i współpracy z mentorem/mentorką. Poza tym każda z organizacji wytypuje osobę – jedną z zaangażowanych w organizację działania partycypacyjnego, do udziału w szkoleniach, podczas których uzupełni/rozwinie swoją wiedzę dot. prowadzenia organizacji pozarządowej. Udział w programie należy traktować jako inwestycję w przyszłość organizacji.

 • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.