• Czym jest program "Debiuty w partycypacji"?

  „Debiuty w partycypacji” to program pozwalający organizacji pozarządowej zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości.

  • Poza wsparciem eksperckim, organizacja otrzyma również grant do 5 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego działania. W ramach grantu będzie można sfinansować podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania.

   Równolegle do działań lokalnych organizacja zaproszona zostanie na szkolenia (webinary) i spotkania sieciujące (dwa spotkania na żywo) z podobnymi sobie organizacjami. Szkolenia będą uzupełnieniem wiedzy potrzebnej do prawidłowego zarządzania organizacją jako instytucją, czyli obejmą takie kwestie jak: zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja. Zwieńczeniem wsparcia będzie ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie, którego celem będzie wzmocnienie instytucjonalne organizacji.

   Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund.

   Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID .

 • Jak rozumiemy partycypację obywatelską?

  Jak z każdą definicją – o partycypacji obywatelskiej można opowiadać w różny sposób i różnie ją tłumaczyć. Jest wiele wersji i licznych dyskusji, która z nich jest najbardziej właściwa. Z punktu widzenia programu “Debiuty w partycypacji” najważniejszy jest jednak jej aspekt “włączający” w życie danej społeczności. Dlatego partycypację obywatelską rozumiemy jako branie udziału obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji w sprawach, które ich dotyczą i mają wpływ na ich życie jako społeczności.

  • Program „Debiuty w partycypacji” jest właśnie po to, aby z jednej strony przekazać uczestnikom i uczestniczkom wiedzę teoretyczną o partycypacji obywatelskiej, z drugiej – aby przy wspólnie opracowanym wraz z mentorem/mentorką działaniu partycypacyjnym zobaczyć w praktyce, na czym ona polega i jak ją wprowadzać w życie swojej społeczności lokalnej.

   Partycypacja obywatelska przejawia się w takich formach jak m.in. konsultacje społeczne dokumentów strategicznych polityki lokalnej, zbieranie podpisów pod petycją, organizacja debaty wokół lokalnego problemu czy warsztatów, w ramach których zdiagnozowane zostaną lokalne problemy i zebrane pomysły na ich rozwiązania.

   Zaplanuj z nami i przeprowadź przy naszym wsparciu działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości, na przykład:

   • konsultację społeczną dotyczącą rozwoju miasta / instytucji miejskiej (domu kultury, biblioteki)
   • spotkanie / debatę lokalną na temat ważnych spraw (np. koszty energii, polityka społeczna)
   • społeczną diagnozę lokalną dotycząca przestrzeni (np. pod względem jej dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
   • konsultację dotyczącą polityki senioralnej
   • zbieranie podpisów pod petycją o wspólnej przestrzeni (np.nasadzenie drzew na skwerze, ustawienie ławek itp.)

   Jeśli chcesz spróbować wraz z ekspertami i ekspertkami zrozumieć i zrealizować swoje pierwsze (lub pierwsze w do tej pory nie stosowanej przez Ciebie formie) działania partycypacyjne  ZGŁOŚ SIĘ

   Więcej o samej partycypacji obywatelskiej znajdziesz: tutaj, a przykłady zrealizowanych działań partycypacyjnych dostępne są na tej stronie.

 • Na czym polega wsparcie?

  Program „Debiuty w partycypacji” oferuje kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowej w przeprowadzeniu jej pierwszego lub pierwszego w danej formule działania partycypacyjnego. Udział w programie jest bezpłatny.

  • Wsparcie mentora/mentorki

   • mentor/mentorka przyjedzie do Ciebie, aby poznać twoją organizację i miejscowość
   • mentor/mentorka wesprze Cię w wymyśleniu i zaplanowaniu działania partycypacyjnego adekwatnego do warunków i możliwości twojej organizacji i społeczności lokalnej
   • mentor/mentorka wskaże, co w przeprowadzonym działaniu partycypacyjnym było dobre, a co wymaga poprawy
  • Grant na działanie partycypacyjne

   • Twoja organizacja otrzyma grant do 5 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego wraz z mentorem/mentorką działania partycypacyjnego
  • Wsparcie szkoleniowe

   • Twoja organizacja weźmie udział w dwóch zjazdach sieciujących mających na celu poznanie innych organizacji, wymianę doświadczeń oraz poznanie tajników partycypacji obywatelskiej. Poza tym proponujemy udział w  webinarach szkoleniowych, podczas których poruszone zostaną takie tematy jak m.in. finanse organizacji, zarządzanie organizacją, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Działanie partycypacyjne

   • Działanie partycypacyjne, które zrealizujesz, odbędzie się przy obserwacji i wsparciu mentora/mentorki
  • Bon na dodatkowe szkolenie

   • Możliwość uzyskania bonu na dodatkowe – dedykowane szkolenie do 2 000 PLN zgodnie ze wskazaniem obszaru wymagającego szkolenia przez mentora/mentorkę po przeprowadzonej ewaluacji
 • Kto może się zgłosić?

  Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce, a zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich.

  • Program skierowany jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich. Podczas oceny formalnej będzie weryfikowane, czy organizacja pozarządowa planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jej siedziba. Z programu wyklucza się możliwość prowadzenia działań przez organizacje, których siedziba mieści się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

   Szczególnie zachęcamy do udziału organizacje pozarządowe z poniższych obszarów:

   • miasta powiatowe, zwłaszcza z województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;
   • tzw. byłe miasta wojewódzkie tj. np. Łomża, Włocławek, Ostrołęka, Wałbrzych;
   • obszary wiejskie.

   Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce tj. stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, które spełniają poniższe warunki:

   • w momencie zgłoszenia do programu są zarejestrowane nie później niż 08 marca 2024 roku,
   • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
   • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
   • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/-iń,
   • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
   • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
   • żaden z członków/-iń organu zarządzającego nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Jak przekazywany jest grant na działanie partycypacyjne i bon szkoleniowy?

  Każda zgłaszająca się do programu organizacja podpisuje początkowo deklarację o współpracy regulującej jej udział i wsparcie.

  • Po przygotowaniu wraz z mentorem/mentorką planu działania partycypacyjnego wraz z budżetem podpisywana jest z organizacją umowa grantowa, na podstawie której przekazywany jest grant w wysokości do 5 000 PLN jako I transza i bon szkoleniowy do 2 000 PLN jako II transza po przeprowadzonym i sprawozdanym działaniu partycypacyjnym.

 • Jak wygląda harmonogram działań?

  W II edycji programu „Debiuty w partycypacji” orientacyjny harmonogram wygląda następująco:

   • 11 marzec – 11 kwietnia 2024 – rekrutacja
   • maj-sierpień 2024 – przygotowanie planu działania partycypacyjnego przy wsparciu mentora/mentorki
   • czerwiec 2024 – I spotkanie sieciujące
   • wrzesień-styczeń 2024 – realizacja działania partycypacyjnego
   • listopad 2024 –  II spotkanie sieciujące
   • luty 2025 –  zakończenie wsparcia i wypłata dodatkowego bonu szkoleniowego
 • Jak wygląda zaangażowanie organizacji w programie?

  Przede wszystkim najważniejsza jest otwartość organizacji na uczenie się nowych rzeczy i chęć rozwoju siebie jako instytucji.

  • Każda zgłaszająca się organizacja wytypuje jedną osobę lub kilka, która/które podejmie/podejmą się koordynacji działania i współpracy z mentorem/mentorką. Poza tym każda z organizacji wytypuje osobę – jedną z zaangażowanych w organizację działania partycypacyjnego, do udziału w dwóch spotkaniach sieciujących.

   Każdą z organizacji zapraszamy również do udziału w webinarach szkoleniowych.

   Udział w programie należy traktować jako inwestycję w przyszłość organizacji.

 • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.