Zespół mentorski

W ramach programu „Debiuty w partycypacji” powstał zespół mentorski, który składa się z ekspertów i ekspertek z różnych organizacji społecznych z całej Polski specjalizujących się w partycypacji obywatelskiej. Wszystkich nas łączy długoletnie doświadczenie w partycypacji obywatelskiej i wiara w to, że trzeba poszerzać grono organizacji korzystających z narzędzi partycypacji w swoich działaniach.

Zespół mentorski wspiera organizacje biorące udział w programie w odpowiednim zaplanowaniu swojego działania partycypacyjnego.

Od 2014 r pracuje w Stoczni, od 2022 roku pełni funkcję dyrektorki ds. komunikacji i rozwoju instytucjonalnego. Z wykształcenia kulturoznawczyni (absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW). Od początku swojej pracy w organizacji zaangażowana w projekty związane z partycypacją obywatelską: od planowania i realizacji procesów partycypacyjnych, przez prowadzenie szkolenia na ten temat, aż po organizację wydarzeń sieciujących osób zajmujących się partycypacją w praktyce. Obecnie koordynuje projekt Przestrzeń Praktyków Partycypacji (jeden z projektów predefiniowanych realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy). Jego celem jest wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej i upowszechnienie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Od kilku lat zajmuje się też koordynacją działań edukacyjnych zespołu Fundacji.

Więcej o Fundacji Stocznia: https://stocznia.org.pl/

Badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka procesów partycypacyjnych. Współtwórczyni Lubelskiej Grupy Badawczej i realizowanych przez stowarzyszenie działań. Partycypacją społeczną zajmuje się od ponad 5 lat, ma doświadczenie zarówno w dużych i złożonych procesach konsultacji (panel obywatelski), jak i małych, oddolnych działaniach. Lubi poszukiwać najlepszej drogi dotarcia do mieszkańców i mieszkanek, stawia na dobre infromowanie i dialog oparty na szacunku i zainteresowaniu perspektywą drugiej osoby. Badawczo specjalizuje się w jakościowych metodach badawczych, ewaluacjach i diagnozach opartych na podejściu partycypacyjnym. Jako certyfikowana trenerka umiejętności miękkich poszukuje przestrzeni, w których może łączyć badania i konsultacje społeczne z technikami warsztatowymi. Od wielu lat związana z III sektorem. Pasjonatka podróży, swojej rodziny, tańca współczesnego i fotografii.

Doświadczenia w partycypacji to między innymi:

  • szereg procesów konsultacyjnych realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Lublin dotyczących zarówno dokumentów, planów, jak i projektowania terenów zielonych, z użyciem form takich jak: spotkania konsultacyjne, spotkania w terenie, spacery badawcze, punkty mobilne, wywiady, warsztaty,
  • realizacja konsultacji w ramach projektów społecznych, np. w projekcie Wolontariat lubelski,
  • realizacja działań partycypacyjnych w gminach w ramach tworzenia strategii Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i współpracy z Lokalnymi Grupami Działania,
  • realizacja lubelskiego Panelu Obywatelskiego,
  • działania diagnostyczne we współpracy z ośrodkami kultury (program Dom Kultury+) i bibliotekami (BLISKO) oraz w tworzeniu cyklu Map Sentymentalnych Lublina.

Więcej o Lubelskiej Grupie Badawczej: https://www.facebook.com/lgbadawcza/

Członek Zespołu Partycypacji Obywatelskiej w Fundacji Stocznia. Od lat zajmuje się projektami z obszaru partycypacji obywatelskiej, zarówno jako koordynator, jak również jako moderator, obserwator, inicjator i oczywiście uczestnik. Zajmował się m.in. oddolnymi działaniami w gminach Mazowsza na rzecz uwzględniania w politykach społecznych praw osób z niepełnosprawnościami, współtworzył standardy działań rad społecznych i doradczych dla instytucji samorządowych, animował środowiska uniwersytetów trzeciego wieku, czy współpracował z samorządami terytorialnymi wokół konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Ukończył nauki polityczne i filozofię.

Więcej o Fundacji Stocznia: www.stocznia.org.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. partycypacji w Wolskim Centrum Kultury. W instytucji jest odpowiedzialny za włączanie mieszkańców we współdecydowanie o kierunkach jej działania. Wspólnie z mieszkańcami stworzył i prowadzi kilka Miejsc Otwartych – Muzeum Szklanych Domów, Męską Szopę czy ogród społeczny.  Z ramienia Fundacji Na Miejscu i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” realizował konsultacje społeczne dotyczące zmian w przestrzeni publicznej i tworzenia nowych instytucji kultury. Członek Sieci Latających Animatorów Kultury, w ramach której wspierał m.in. Rady Seniorów i Młodzieżowe Rady Dzielnicy

Więcej o Wolskim Centrum Kultury: https://wck-wola.pl/

Socjolog, trenerka, doświadczona koordynatorka projektów, prezes Fundacji SocLab. Prowadziła  liczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych, młodzieży i seniorów oraz innych grup m.in. Akademię Konsultacji Publicznych dla pracowników ministerstw oraz opracowała kurs e-learningowy z. tego zakresu w ramach projektu realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (2019). Ekspertka ds. konsultacji społecznych, moderatorka kilkudziesięciu procesów konsultacji i partycypacji, w szczególności w zakresie budżetów partycypacyjnych, w tym szkolnych, planowania przestrzennego, rewitalizacji, tworzenia strategii i programów. Od 2019 roku koordynatorka regionalna ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Autorka i współredaktorka publikacji „Partycypacja obywatelska decyzje bliższe ludziom”, poradnika „Przepis na udane konsultacje społeczne” oraz „Przewodnika po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży”

Więcej o Fundacji SocLab: https://soclab.org.pl/

Z wykształcenia filozof i kulturoznawca, od 15 lat związany z organizacjami pozarządowymi, realizował projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne. Prowadzi wrocławską Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, gdzie odpowiedzialny jest za planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych. Działa na rzecz środowiska organizacji pozarządowych, był zaangażowany w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Współpracy Organizacji Pozarządowych z Gminą Wrocław i innych polityk miejskich. Działa na rzecz rozwoju Osiedla Psie Pole-Zawidawie.

Więcej o Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich: http://feps.pl/

Doktorka nauk humanistycznych specjalizująca się w historii najnowszej, mikrohistorii i oral history. Od ponad 15 lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Polsce i Austrii. Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych, wymian międzynarodowych, trenerka, edukatorka i mentorka stażystów programu Leonardo oraz wolontariuszy międzynarodowych; obecnie zajmuje się konsultacjami społecznymi na poziomie lokalnym i krajowym oraz włączaniem osób z doświadczeniem migracji do współdecydowania o mieście. Wieloletnia prezeska wrocławskiej Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych, w rodzinnej wsi na pograniczu polsko-czeskim. Absolwentka XVII edycji Szkoły Liderów PAFW. Zapalona podróżniczka rowerowa, mama Ruty, miłośniczka przyrody.

Więcej o Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich: https://feps.pl/

Członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu, ukończone studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz szkoła trenerska. Badaczka z wieloletnim doświadczeniem pracy w badaniach marketingowych i analizie danych ilościowych. Od 4 lat w Fundacji, gdzie przede wszystkim wspiera projekty z obszaru rozwoju społeczności i partnerstw lokalnych. Członkini zespołu projektowego Warszawskiego Panelu Klimatycznego, Krakowskiego Panelu Transportowego oraz projektów mających na celu otwieranie na współpracę lokalną szkoły, instytucje kultury oraz domy pomocy społecznej.

Więcej o Fundacji Pole Dialogu: https://poledialogu.org.pl/

Wiceprezeska zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu. Moderatorka warsztatów, facylitatorka procesów społecznych, badaczka.

W ciągu ostatnich działań PZR była mentorką nieformalnych grup mieszkańców w działaniach antysmogowych oraz inicjatyw na rzecz rzeki Wisły. Wspierała kilkanaście samorządów gminnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym oraz instytucje kultury w angażowaniu lokalnych społeczności do współtworzenia działań kulturalnych.

Edukuje w zakresie przeprowadzania diagnoz lokalnych, procesów partycypacyjnych, angażowania społecznego.  Jest członkinią Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 oraz Toruńskiej Rady Kobiet. Z wykształcenia jest socjolożką, doktoryzuje się na Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej o Pracownia Zrównoważonego Rozwoju: https://www.pzr.org.pl/

Fundator i prezes zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu. Specjalizuje się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jest trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz doradcą w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu.   W ciągu ostatnich kilku lat prowadził procesy partycypacyjne dotyczące planowania Centrum Kultury Fordon w Bydgoszczy, Domu Sąsiedzkiego w Kaliszu, budowy standardów zarządzania zielenią w Bydgoszczy czy polityki dostępności Teatru Baj Pomorski w Toruniu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wspierał kilkanaście samorządów gminnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Pełnił rolę mentora lokalnych społeczności w całej Polsce w ramach 3 edycji akcji Masz Głos.  Był członkiem pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych, gdzie współtworzył regulamin konsultacji społecznych i program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Więcej o Pracownia Zrównoważonego Rozwoju: https://www.pzr.org.pl/

Prezes zarządu Fundacji Pole Dialogu, ukończone studia magisterskie na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator i główny prowadzący działania merytoryczne w projektach dotyczących partycypacji w Fundacji Pole Dialogu, w tym Krakowski Panel Transportowy, Warszawski Panel Klimatyczny, Narady Obywatelskie o Klimacie, Raporty o stanie gmin, narady obywatelskie w Lublinie i Piastowie. Mocno zaangażowany w warszawski budżet partycypacyjny – koordynował działania edukacyjne dot. budżetu partycypacyjnego w szkołach na Targówku i we Włochach w ramach programu Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Ponadto tworzył projekt Szkolny Budżet Partycypacyjny, który Fundacja realizuje w tym roku już po raz 5. Zaangażowany w działania w organizacji zrzeszającej organizacje zajmujące się partycypacją na świecie: People Powered, prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystywania narzędzi partycypacji społecznej podczas wydarzeń branżowych, w ramach People Powered oraz na zlecenie instytucji i gmin.

Więcej o Fundacji Pole Dialogu: https://poledialogu.org.pl/

  • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.