04.04.2023

Trwa nabór do programu – zgłoszenia do 7 maja 2023r. do godz. 23:59

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w programie „Debiuty w partycypacji”, którego celem jest wsparcie ich w przeprowadzeniu swojego pierwszego działania partycypacyjnego lub kolejnego w nowej, do tej pory niestosowanej przez nie formule.  

O programie

Program “Debiuty w partycypacji” pozwala organizacji zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości. Poza wsparciem eksperckim, organizacja otrzyma również grant do 6 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego działania. W ramach grantu będzie można sfinansować np. podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania. Równolegle do działań lokalnych organizacja zaproszona zostanie na szkolenia i spotkania sieciujące z podobnymi sobie organizacjami. Celem szkoleń będzie wzmocnienie instytucjonalne organizacji. Szkolenia obejmą takie tematy, jak zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja. Zwieńczeniem wsparcia będzie ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, które wyniknie z potrzeb zdiagnozowanych w trakcie udziału w programie. 

W I edycji programu przekazane zostanie do 30 grantów w wysokości do 8 000 PLN (6 000 PLN na działanie partycypacyjne i 2 000 PLN jako bon szkoleniowy wypłacony w postaci II transzy grantu po zrealizowaniu działania partycypacyjnego) na działania polskich organizacji pozarządowych.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program skierowany jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich. Podczas oceny formalnej będzie weryfikowane, czy organizacja pozarządowa planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jej siedziba. Z programu wyklucza się możliwość prowadzenia działań przez organizacje, których siedziba mieści się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Szczególnie zachęcamy do udziału w programie organizacje pozarządowe z:

 • miast powiatowych, zwłaszcza z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego;
 • tzw. byłych miast wojewódzkich (jak np. Łomża, Włocławek, Ostrołęka, Wałbrzych);
 • obszarów wiejskich. 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce tj. stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, które spełniają poniższe warunki:

 • w momencie zgłoszenia do programu są zarejestrowane nie później niż 3 kwietnia 2023 roku,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych, 
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/-iń,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • żaden z członków/-iń organu zarządzającego nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Orientacyjny harmonogram udziału w programie

 • maj-czerwiec 2023 przygotowanie planu działania partycypacyjnego przy wsparciu mentora/mentorki
 • czerwiec 2023 I spotkanie sieciująco-szkoleniowe (wstępnie: 24-25.06.2023)
 • wrzesień-listopad 2023 realizacja działania partycypacyjnego 
 • październik 2023 II spotkanie sieciująco-szkoleniowe
 • listopad 2023 zakończenie wsparcia i wypłata dodatkowego bonu szkoleniowego

Termin zgłaszania do programu

Nabór do I edycji programu trwa od 3 kwietnia 2023 r. (od godz. 14:00) do 7 maja 2023 r. (do godz. 23:59). Do programu należy się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/debiuty/zglos-sie/ 

Procedura oceny zgłoszeń

Zgłoszenia do programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i merytorycznej każdego zgłoszenia dokonują dwie osoby z zespołu programu po stronie Fundacji Stocznia. 

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • Zgłaszający uprawniony jest do udziału w programie “Debiuty w partycypacji” (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający wypełnił prawidłowo wszystkie pola formularza (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jego siedziba (TAK/NIE)
 • Zgłaszający nie posiada swojej siedziby w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców (TAK/NIE)

Podczas oceny merytorycznej przyznawane są punkty w poniższych kategoriach:

 • Zgłaszający w przekonujący sposób przedstawił swoje motywy w kwestii rozwoju bądź nauki działań partycypacyjnych swojej organizacji (sposób oceny: 0-4)
 • Zgłaszający określił przykładowe kwestie w swojej społeczności lokalnej, które można by poddać pod proces lub działanie partycypacyjne mieszczące się w zakresie wsparcia oferowanego przez program, wskazał potencjalną instytucję, z którą mógłby/chciałby współpracować w ramach działania partycypacyjnego oraz przedstawił ogólny pomysł na to, jak takie działanie mogłoby przebiec (sposób oceny: 0-4)
 • Zgłaszający określił zasoby i braki swojej organizacji dot. realizacji działania partycypacyjnego (sposób oceny: 0-2)
 • Zgłaszający określił obszary rozwoju instytucjonalnego swojej organizacji i w przekonujący sposób je uzasadnił (sposób oceny: 0-2)

REGULAMIN PROGRAMU „DEBIUTY W PARTYCYPACJI”

Informacje o naborze

Wszystkie informacje o programie i naborze można znaleźć na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/debiuty/

W okresie naboru odbędzie się webinarium informacyjne. Będzie miało ono miejsce w poniedziałek, 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00. Nagranie z webinarium umieszczone zostanie na stronie programu.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 500 142 994 lub mailowo: mgorecki@stocznia.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program: Marcin Górecki

 

Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund. 

Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID.

wróć do aktualności
 • "Debiuty w partycypacji" finansowany jest ze środków programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.