31.10.2023

Rusza nabór do II etapu programu na przyznanie mikrograntu – zgłoszenia do 8 stycznia 2024 r. do godz. 18:00

Rusza nabór do II etapu I edycji programu „Wydział partycypacji” – zgłoszenia do 22 stycznia 2024 r. do godz. 18:00

Do naboru w II etapie I edycji programu „Wydział partycypacji” zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze partycypacji obywatelskiej, które zakwalifikowały się do I etapu tego programu

Będą miały one możliwość przygotowania i uzyskania mikrograntu do wysokości 11 000 zł na realizację działań, które wzmocnią obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Realizowane w ramach uzyskanego grantu projekty mają mieć na celu rozwój działań partycypacyjnych i wzrost rozpoznawalności organizacji w tym obszarze. Projekty mogą trwać od 3-6 miesięcy, a powinny się zakończyć do końca czerwca 2024. 

O programie 

„Wydział partycypacji” jest dwuetapowym, bezpłatnym programem wsparcia dla organizacji pozarządowych zajmujących się partycypacją obywatelską – przewidziane są dwie jego edycje.

Pierwszy etap programu obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe, drugi daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w tym zakresie.

W I etapie, procesowi wzmacniania kompetencji organizacji będą towarzyszyć eksperci i ekspertki z zakresu: komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania finansami, rzecznictwa i współpracy z instytucjami publicznymi oraz wdrażania wartości europejskich w projektach partycypacyjnych. Spotkania i wymiana doświadczeń będą dodatkowo impulsem i inspiracją do przygotowania pomysłu na wykorzystanie grantu – jego szczegółowe zaplanowanie i realizacja będą procedowane w II etapie.

Na co można przeznaczyć mikrogrant?

Mikrogrant będzie mógł być przeznaczony na działania związane z budowaniem potencjału organizacji pozarządowej w zakresie rozwoju działań dotyczących partycypacji obywatelskiej, w tym np. na wzmacnianie widoczności organizacji w regionie, regionalne inicjatywy dotyczące wymiany doświadczeń (np. zorganizowanie regionalnego forum na temat partycypacji w regionie czy cyklu debat na temat najważniejszych wyzwań w regionie i ich potencjalnych rozwiązań), zindywidualizowane szkolenia, budowanie strategii, oferty czy systemu finansowania działań partycypacyjnych w organizacji itp.

Lista działania, na które można przeznaczyć mikrogrant:

– sieciowanie w regionie organizacji zajmujących się lub zainteresowanych partycypacją obywatelską, np. poprzez organizację regionalnych forów na temat partycypacji obywatelskiej lub debat na temat rozwoju działań partycypacyjnych w regionie,
– wzmocnienie roli organizacji jako swoistego regionalnego hubu skupiającego inne organizacje w regionie zaangażowane w działania partycypacyjne oraz upowszechniającego wiedzę i praktykę na temat partycypacji obywatelskiej, np. poprzez organizowanie szkoleń na temat partycypacji obywatelskiej dla innych organizacji lub prowadzenie modelowych działań partycypacyjnych w różnych miejscowościach w celu promowania takich działań,
– budowanie strategii rozwoju działań partycypacyjnych organizacji, strategii pozyskiwania funduszy na finansowanie działań partycypacyjnych lub strategii promowania działań partycypacyjnych,
– budowanie strategii wspierania innych organizacji w regionie w działaniach partycypacyjnych,
– działania edukacyjne dla zespołu organizacji w zakresie kompetencji przydatnych w prowadzeniu działań partycypacyjnych i ich rozwoju w organizacji,
– budowanie partnerstw na rzecz rozwoju partycypacji obywatelskiej,
– inne działania mające na celu wzmocnienie instytucjonalne organizacji.

Nie mogą być wspierane: badania naukowe, stypendia akademickie, jednorazowe wydarzenia, pomoc humanitarna, działalność religijna i/lub naukowa lub osoby fizyczne.

Mikrogrant zostanie wypłacony w 2 transzach: I – 90% przed rozpoczęciem realizacji mikrograntu, II – 10% po jej zakończeniu. Zaplanowane w budżecie koszty muszą być:
– związane z celem projektu,
– poniesione w okresie objętym grantem,
– uzasadnione – adekwatne do zaplanowanych działań i ich harmonogramu,
– racjonalne,
– do maksymalnej kwoty 11 000 pln.

Wszystkie działania organizacji prowadzone w ramach realizacji mikrograntu będą weryfikowane pod kątem ich osiągnięć w zakresie zgodności z podstawowymi wartościami UE i prawami podstawowymi zapisanymi w Karcie UE. W przypadku niewłaściwego postępowania, szczególnie w odniesieniu do niedyskryminacji kobiet, grup szczególnie wrażliwych i osób niepełnosprawnych, Transatlantic Foundation oraz Fundacja Stocznia mają prawo wstrzymać finansowanie mikrograntów lub działań na rzecz budowania potencjału.

Harmonogram 
16 listopada 2023 – spotkanie informacyjne dotyczące naboru do II etapu programu (przyznanie mikrograntów), podczas I zjazdu „Wydziału partycypacji” w Warszawie
8 stycznia 2024 – zakończenie naboru do II etapu na przyznanie mikrograntów
18 stycznia 2024 – ogłoszenie wyników w naborze do II etapu, podczas III zjazdu „Wydziału partycypacji” w Warszawie (spotkanie szkoleniowo-sieciujące)

Wsparcie ekspertów/-tek

Spotkania szkoleniowo-sieciujące w I etapie programu będą dodatkowym impulsem i inspiracją do przygotowania planu na wykorzystanie grantu i pisania wniosku. Na tym etapie organizacje będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z wybranym ekspertem lub ekspertką. Będą mogły omówić z mentorem/-ką założenia projektu, planowane cele oraz skorzystać z ich porady na etapie wdrażania mikrograntu.

Listę proponowanych ekspertek/-tów opublikujemy już niedługo. 

Jakie organizacje mogą aplikować o mikrogrant?

O mikrogrant mogą aplikować organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i związki stowarzyszeń) działające w obszarze partycypacji obywatelskiej, które zakwalifikowały się do I etapu tego programu. Są to organizacje, które:

 • traktują partycypację obywatelską jako główny (lub jeden z głównych) obszar działalności, posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów i działań  partycypacyjnych,
 • prowadzą swoje działania partycypacyjne także poza miejscowością, w której mieści się ich siedziba, w tym na obszarach peryferyjnych,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w interesie publicznym, kierują się wartościami demokratycznymi oraz szanują prawa człowieka, na których opiera się Unia Europejska,
 • nie są  w stanie likwidacji, nie złożono przeciwko nim wniosku o ogłoszenie upadłości, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności ani nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
 • spełniają warunek, że żaden z członków organu zarządzającego nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biorą udział w I etapie programu – podnoszenie kompetencji organizacji (spotkania szkoleniowo-sieciujące)
 • nie są ani podmiotami powiązanymi, ani współpracownikami, ani kontrahentami Stoczni.

Osoby fizyczne nie są uprawnione do uzyskania mikrograntu w tym programie.

Termin aplikowania o mikrogrant 

Nabór na mikrogranty trwa od 31 października 2023 r. do 22 stycznia 2023 r. (do godz. 18:00). Do programu należy się zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem:  https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/zgloszenia/ ‎ 

Procedura oceny zgłoszeń

Zgłoszenia do programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i merytorycznej każdego zgłoszenia dokona zespół co najmniej 3 osób, w tym: pracownik Fundacji Stocznia, ekspert w zakresie budowania i rozwijania potencjału oraz niezależny ekspert w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • Zgłaszający uprawniony jest do udziału w programie “Wydział partycypacji” (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający wypełnił prawidłowo wszystkie pola formularza (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający przedstawił co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie partycypacji społecznej (TAK/NIE)

Podczas oceny merytorycznej przyznawane są punkty w poniższych kategoriach:

 • Zgłaszający przekonująco przedstawił swoje motywy i uzasadnienie dla rozwoju działań partycypacyjnych w swojej organizacji i regionie oraz wykorzystania mikrograntu (0-4 punkty)
 • Zgłaszający przedstawił jasny pomysł na wykorzystanie mikrograntu na działania związane z rozwojem partycypacji obywatelskiej w organizacji (lub w regionie) lub na bardziej ogólne wsparcie instytucjonalne (0-4 punktów – jeden punkt za wystarczający opis każdego: jego celu, objętych nim działań, oczekiwanych rezultatów, grupy docelowej)
 • Zgłaszający zidentyfikował zasoby organizacyjne i braki w realizacji wyżej wymienionych działań (0-2 punkty).

Informacje o naborze

Wszystkie informacje o programie i naborze można znaleźć na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/

Spotkanie informacyjne dot. naboru na mikrogranty odbędzie się podczas I zjazdu ( 16 listopada). Prezentacja z tego spotkania zostanie umieszczona na stronie programu oraz zostanie przesłana do jego uczestników.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 504 166 969 lub mailowo: wydzial@stocznia.org.pl
Osoba odpowiedzialna za program: Maria Belina Brzozowska

 „Wydział partycypacji” jest częścią programu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

wróć do aktualności
Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.