W czerwcu 2020 roku w związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa weszła w życie tzw. tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tarcza dała możliwość wprowadzenia do procedury planistycznej elektronicznej formy zbierania uwag i wniosków oraz zabierania głosu podczas dyskusji publicznych.

Do tej pory formalne wnioski i uwagi do studium lub planu były składane na piśmie i przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski i uwagi możliwe on-line

Dzięki tarczy 4.0 do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono artykuł 8c mówiący o elektronicznych wnioskach i uwagach:

Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, projektu tego studium albo planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu dokonanym na podstawie przepisów art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1 i 9, art. 37b ust. 2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyskusja publiczna on-line

Tarcza 4.0 dodała również do ustawy artykuł 8d dotyczący dyskusji publicznych prowadzonych on-line:

1. Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób umożliwiający:

1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.