Pomiń menu

Zgłoś się

Do czego się zgłaszam?

„Przestrzeń dla partycypacji” jest projektem mającym na celu wsparcie samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji) – a konkretnie konsultowania tych dokumentów z mieszkańcami. Wsparcia udzielimy w sumie 26 gminom, wybranym w ramach otwartego naboru.

Jakie wsparcie oferujemy gminom?

 • wspólnie zaplanujemy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobierzemy i udostępnimy narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne),
 • przyznamy grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 tys. zł*,
 • zapewnimy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
 • zaprosimy na spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

* Grant może być przeznaczony jedynie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, a nie na fizyczne przygotowanie tych dokumentów przez projektanta.

Jak wygląda praca w gminie?

 • 1.

  Zgłoszenie gminy do projektu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

  Formularz należy wypełnić na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/.

 • 2.

  Ocena zgłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną

  Ocena dokonywana jest przez przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oraz pogłębienie informacji przez bezpośredni kontakt członków Komisji z gminami.

 • Wstępne wyniki naboru i podpisanie deklaracji współpracy
  3.

  Wstępne wyniki naboru i podpisanie deklaracji współpracy

  Podpisanie deklaracji oznacza zgodę na przystąpienie do opracowywania szczegółowego planu konsultacji w gminie przy wsparciu zespołów wspierających (specjalisty ds. konsultacji i urbanisty/planisty).

 • Opracowanie indywidualnego planu konsultacji (ok. 2 m-cy)
  4.

  Opracowanie indywidualnego planu konsultacji (ok. 2 m-cy)

  Zaplanowanie procesu konsultacji przy wsparciu zespołów wspierających, w tym dobór narzędzi i metod pracy z mieszkańcami. Ustalenie harmonogramu i wysokości wsparcia
  finansowego (do 20 tys. zł).
  Spotkania motywacyjne.

 • Zatwierdzenie indywidualnego planu konsultacji i podpisanie umów grantowych
  5.

  Zatwierdzenie indywidualnego planu konsultacji i podpisanie umów grantowych

  Zatwierdzenie planu konsultacji oznacza "zielone światło" dla podpisania umowy grantowej i wypłacenia gminie grantu (max. 90% przyznanej kwoty).

 • Realizacja procesu konsultacji (ok. 3-4 miesięcy)
  6.

  Realizacja procesu konsultacji (ok. 3-4 miesięcy)

  Wsparcie merytoryczne procesu konsultacji na I lub II etapie sporządzania dokumentu planistycznego. Warsztaty, doradztwo, szkolenia z technik pracy z mieszkańcami.

 • Przygotowanie dokumentu planistycznego przez urbanistów (zadanie po stronie gminy, maksymalnie do listopada 2018 roku)
  7.

  Przygotowanie dokumentu planistycznego przez urbanistów (zadanie po stronie gminy, maksymalnie do listopada 2018 roku)

  Na I etapie konsultacji: sporządzenie projektu dokumentu planistycznego i wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
  Na II etapie konsultacji: przedłożenie skonsultowanego dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia.
  Na tym etapie formalnie kończy się zaplanowany proces konsultacji - można przystępować do sporządzenia sprawozdania z procesu konsultacji.

 • Przygotowanie przez gminę sprawozdania z procesu konsultacji (przed końcem 2018 roku, data ustalana indywidualnie)
  8.

  Przygotowanie przez gminę sprawozdania z procesu konsultacji (przed końcem 2018 roku, data ustalana indywidualnie)

 • Zatwierdzenie sprawozdania i wypłacenie gminie gwarancji (min. 10% kwoty) (przed końcem 2018 roku, data ustalana indywidualnie)
  9.

  Zatwierdzenie sprawozdania i wypłacenie gminie gwarancji (min. 10% kwoty) (przed końcem 2018 roku, data ustalana indywidualnie)

 • 10.

  Przez cały czas trwa monitoring postępu prac w gminach oraz ewaluacja przebiegu projektu.

  W ramach monitoringu zaplanowane m.in. są wizyty w gminach i rozmowy nt. przebiegu konsultacji.

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.