Pomiń menu

Deklaracja dostępności

Fundacja Stocznia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen.

Data publikacji strony internetowej: 2016.08.22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.08.22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści:

 • nie widać, który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą,
 • brakuje ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o ich formacie, rozmiarze i języku,
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracujemy obecnie nad aktualizacją, dzięki której strona stanie się zgodna z ww. ustawą.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.07.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.07.30.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Agata Bluj i Anna Stratenwerth (abluj@stocznia.org.pl, astratenwerth@stocznia.org.pl). Kontaktować można się też telefonicznie: 22 100 55 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Stocznia, pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Zamkowego oznaczone tabliczką z napisem „Fundacja Stocznia”. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.
 2. Siedziba fundacji znajduje się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 3. Recepcja znajduje się na pierwszym piętrze, za drzwiami po lewej stronie od schodów.
 4. Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 5. W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.