Zakończyliśmy właśnie uruchomiony cztery lata temu projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2”. W tym czasie, wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich, wsparliśmy 27 gmin w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Spotkanie Forum Gmin 2022
Spotkanie Forum Gmin 2022

W ramach projektu wspieraliśmy samorządy w przygotowaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium na dwóch etapach:

  • tworzenia założeń do projektów tych dokumentów przy aktywnym udziale mieszkańców,
  • konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
Spotkanie Forum Gmin 2022
Spotkanie Forum Gmin 2022

W czerwcu 2022 roku, podczas Forum Gmin Przestrzeni dla partycypacji 2 spotkali się uczestnicy i uczestniczki projektu, aby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać na temat ewaluacji procesów konsultacyjnych. Podczas tego spotkania podsumowującego istotne było dla nas także:

  • wyposażenie w wiedzę i przygotowanie samorządów na zmiany prawne w zakresie dokumentów planistycznych,
  • uświadomienie wyzwań, z jakimi mierzyć się będą gminy w zakresie planowania przestrzennego zależnego od zmian klimatycznych, demograficznych i ekonomicznych (przeczytaj więcej o spotkaniu na stronie),
  • przedstawienie ciekawych przykładów konsultacji społecznych wokół stołecznych dokumentów planistycznych, takich jak np. studium zagospodarowania Warszawy.

Uczestnicy i uczestniczki mogli skorzystać także z warsztatów i szkoleń na temat zielonej i niebieskiej infrastruktury, projektowania partycypacyjnego czy systemów informacji przestrzennej.

Spotkanie Forum Gmin 2022
Spotkanie Forum Gmin 2022

W trakcie całego procesu pracowaliśmy z 76 urzędnikami i urzędniczkami, którzy mogli skorzystać z różnego rodzaju wsparcia – szkoleń, spotkań sieciujących, rozmów indywidualnych. Celem tego projektu było wyposażenie gmin w umiejętności korzystania z narzędzi konsultacyjnych, aby jak najlepiej potrafiły odpowiadać na potrzeby mieszkańców i mieszkanek przy tworzeniu dokumentów planistycznych i wykorzystywali tę metodę w przyszłości.

Spotkanie Forum Gmin 2022
Spotkanie Forum Gmin 2022

W trakcie całego procesu, co wybrzmiało także w trakcie Forum, zauważyć można było potrzebę troski o jakość życia mieszkańców. Uczestnicy i uczestniczki dostrzegli konieczność kompleksowego podejścia do planowania przestrzennego i poszukiwania optymalnych rozwiązań adaptacji do zmian, bycia elastycznym i budowania współpracy między mieszkańcami i włodarzami gmin, ale też między samorządami. Wymiana doświadczeń i wiedzy może dać najlepsze efekty w planowaniu przestrzennym.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom i przedstawicielkom za udział. Efekty pracy każdej z gmin i raporty dostępne są na stronie Uczestnicy.

Spotkanie Forum Gmin 2022
Spotkanie Forum Gmin 2022