Gmina Mrocza chcąc w pełni wykorzystać udział w projekcie postanowiła zebrać koncepcje do projektu zagospodarowania terenów zielonych i rekreacji w gminie, które wkrótce mają zostać opracowane. Kolejnym zamierzeniem była edukacja mieszkańców w zakresie procesów planowania przestrzennego oraz kształtowanie i wzmacnianie ich aktywności w procedurach społecznych.

W trakcie procesu wykorzystano różne metody i narzędzia partycypacyjne, w tym:

  • punkt konsultacyjny podczas wydarzenia gminnego „Dni Mroczy”,
  • badanie ankietowe w formie papierowej i online,
  • spacer badawczy,
  • otwarte spotkanie konsultacyjne,
  • otwarte spotkanie warsztatowe.

Efektem udziału w projekcie i przeprowadzonego procesu są:

Jak wynika z raportu, dzięki konsultacjom społecznym udało się znaleźć odpowiedzi na zagadnienie ujęte w IPK, tzn. w odniesieniu do terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (podział i przeznaczenie działek, zasady kształtowania zabudowy, komunikacji, wspólnych przestrzeni i funkcji usługowych).

Natomiast w odniesieniu do terenów zielonych i rekreacji uzyskano informacje na temat obecnego funkcjonowania terenu oraz pozyskano wiedzę na temat potrzeb mieszkańców i pożądanych kierunków zmian w kierunku zagospodarowania przestrzeni czy działań społecznych.

Udział w projekcie umożliwił również części pracownikom urzędu  zdobycie wiedzy o partycypacji społecznej oraz cennego doświadczenia w docieraniu do mieszkańców oraz angażowaniu ich w prace nad dokumentami planistycznymi.