Urząd Gminy w Białaczowie przeprowadził w drugiej połowie 2020 roku rozbudowane konsultacje społeczne dotyczące studium zagospodarowania przestrzennego.

Jedną z form zasięgania opinii była ankieta w wersji papierowej i internetowej. W kolportażu ankiety papierowej pomagali sołtysi i radni, można ją było wypełnić również podczas spotkań konsultacyjnych lub wizyty w urzędzie. Ankietę wypełniło ponad 80 osób. Ankieta internetowa była dostępna na stronie gminy, skorzystało z niej ponad 20 osób.

Celem ankiety było zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek dotyczących planowania przestrzennego, w tym charakteru zabudowy mieszkaniowej oraz kierunków rozwoju gminy.

W ramach konsultacji odbyły się również spotkania diagnostyczne z kluczowymi interesariuszami – w jednym wzięli udział sołtysi i radni (razem 17 osób), w drugim – przedsiębiorcy z terenu gminy (10). Główną częścią obu spotkań była praca warsztatowa w grupach. Uczestnicy pracowali nad trzema zagadnieniami wyłonionymi w toku rozmów z zespołem wspierającym: turystyka, mieszkalnictwo i rolnictwo oraz przemysł, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Poza spotkaniami z interesariuszami urzędnicy przeprowadzili spotkania z mieszkańcami. Spotkania odbyły się w 7 z 14 sołectw w gminie – w świetlicach wiejskich, bibliotekach, czasami na świeżym powietrzu. Prowadzili je przedstawiciele i przedstawicielki urzędu gminy. 

Ważnym elementem konsultacji była praca zespołu roboczego, w którego skład weszli: wójt gminy, planista sporządzający studium, pracownicy urzędu oraz najbardziej aktywni mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którzy już w pierwszej fazie konsultacji wykazywali duże zainteresowanie tematem konsultacji.