Od maja do czerwca 2018 r. w Rawie Mazowieckiej odbywały się konsultacje społeczne założeń do projektu planu miejscowego dla jednego z obrębów ewidencyjnych miasta.

Konsultacje miały charakter ogólnomiejski, a rozpoczęły się od akcji informacyjnej, na którą składały się: plakaty i ulotki, informacje prasowe oraz działania w mediach społecznościowych. 

Pierwszą formą konsultacji była ankieta internetowa. Wypełniło ją około 130 osób. Za jej pomocą mieszkańcy mogli m.in. wypowiedzieć się, jakiego rodzaju usług chcą, a jakich nie chcą w swojej okolicy.

Drugą formą konsultacji były spotkania konsultacyjne w terenie. Na pierwszym spotkaniu przedstawiono mieszkańcom dwa warianty nowego sposobu zagospodarowania obszaru i omówiono główne przykładowe parametry zagospodarowania. Drugie spotkanie zorganizowano w formie punktu konsultacyjnego i rozmawiano na nim głównie o możliwości zagospodarowania terenu jako przeznaczonego pod zabudowę usługową. 

Fot. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Ostatnim etapem konsultacji było spotkanie warsztatowe. Projektant planu omówił na nim wnioski płynące z ankiety i spotkań oraz zaprezentował mieszkańcom propozycję nowego rysunku planu. Po tej prezentacji odbyła się dyskusja, a na jej zakończenie poinformowano mieszkańców o dalszej procedurze sporządzania projektu planu.

Po zakończonych konsultacjach przedstawiono mieszkańcom raport z podsumowaniem wyników ankiety i spotkań oraz płynące z nich wnioski (dostępny tutaj). 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu planu miejscowego. Wiosną 2019 r. projekt planu ma zostać wyłożony do publicznego wglądu. Zorganizowana zostanie wtedy dyskusja publiczna, w trakcie której mieszkańcy będą mogli kolejny raz się wypowiedzieć – tym razem już nad szczegółowymi zapisami projektu planu.

Skutkiem przeprowadzonych konsultacji było podjęcie przez radę miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla kolejnego obrębu miasta i zaproszenie mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu również tego planu.