W połowie lipca zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla rejonu Parku Ujazdowskiego w Warszawie. Konsultacje miały na celu włączenie mieszkańców w proces sporządzenia planu i były prowadzone na początkowym etapie prac, kiedy prezentowane i omawiane były główne założenia projektowe i ich warianty.

Konsultacje dotyczące planu trwały około miesiąca, a składały się na nie:

  • punkty konsultacyjne, w trakcie których prowadzone były rozmowy z mieszkańcami, użytkownikami obszaru oraz osobami zainteresowanymi spoza obszaru opracowania. Rozmawiano na temat procedury planistycznej oraz o zaproponowanych rozwiązaniach wariantowych projektu planu. W rozmowach na punktach uczestniczyło w nich ok. 170 osób; 
  • warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców. Wzięło w nich udział 12 osób, byli to mieszkańcy analizowanego obszaru oraz przedstawiciele koalicji instytucji i mieszkańców osiedla domków fińskich (przedstawiciele Otwartego Jazdowa będącego partnerem w procesie konsultacji). Na warsztatach została także wykorzystana makieta oraz prezentacja multimedialna, które przedstawiały najważniejsze założenia i warunki istotne dla powstania planu oraz pomogły omówić etapy formalnej procedury opracowywania planu;
  • warsztaty dla młodzieży, podczas których odbyła krótka prezentacja wyjaśniająca, czym jest plan miejscowy, jak się go sporządza i gdzie można znaleźć informacje o planach miejscowych. W ramach warsztatów uczniowie diagnozowali też najważniejsze wyzwania i potencjały omawianego obszaru oraz szukali rozwiązań, które poprawiłyby funkcjonowanie okolicy. Na warsztatach wykorzystano makietę oraz planszę z wydrukowaną mapą konsultowanego terenu. Uczestniczyło w nich 21 uczniów;
  • geoankieta prezentująca różne warianty planu). Wypełniło ją 68 osób;
  • wystawa plenerowa trwająca przez cały czas konsultacji. Prezentowała ona opracowaną diagnozę społeczną dla obszaru projektu planu oraz różne warianty zagospodarowania tego terenu wraz z informacjami na temat działań konsultacyjnych.

Raport z konsultacji można znaleźć tutaj.