Pod koniec listopada w Serocku wystartowały konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny sąsiadujące z dawnym składowiskiem odpadów w Dębem.

W ramach konsultacji odbyły się m.in. dwa warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców oraz spacer badawczy, w trakcie którego zwizytowano obiekty zlokalizowane na terenie objętym zmianą planu. W urzędzie miasta i gminy funkcjonował również punkt konsultacyjny, a na stronie internetowej urzędnicy umieścili szereg ważnych informacji dotyczących samego procesu konsultacji i planowania przestrzennego, jak i diagnozy terenu objętego planem oraz historii jego zagospodarowania. Stworzyli także ankietę internetową zbierającą uwagi od wszystkich zainteresowanych osób.

O przebiegu konsultacji urzędnicy informowali mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej oraz plakatów i ulotek dostępnych m.in. w miejscowych sklepach.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Serock

Na zakończenie procesu konsultacji urzędnicy sporządzili raport, który został udostępniony na stronie internetowej i omówiony podczas spotkania podsumowującego konsultacje.

serock raport

Kliknij w obrazek, aby otworzyć raport.