Na początku czerwca w Kórniku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gminy. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o istniejącym stanie zagospodarowania przestrzennego, zdiagnozowanych problemach oraz planach na rozwój gminy. Pracownicy urzędu zachęcali też do składania formalnych wniosków.

Zgłoszone przez uczestników spotkania uwagi i wnioski będą podlegały dalszej analizie urzędników i urbanistów przygotowujących projekt zmiany studium. Kolejne konsultacje będą połączone z dyskusją nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium.

Informacje o trwających konsultacjach, w tym materiały z już odbytych spotkań, są dostępne na stronie internetowej urzędu.