Polityka spójności w Polsce – jak partycypować zgodnie z europejską zasadą partnerstwa?

1. dzień
20 czerwca, poniedziałek
15.30–17.30
sala E

Polityka spójności w Polsce – jak partycypować zgodnie z europejską zasadą partnerstwa?


Prowadzenie

Iwona Janicka

Koordynatorka Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich, członkini zarządu OFOP, członkini European Community of Practice on Partnership (ECoPP)

Wystąpienia

Krzysztof Mrozek

Związek Stowarzyszeń Polska ZIelona Sieć, członek European Community of Practice on Partnership (ECoPP)

Anna Grudzińska

Sieć OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich

Marzena Błaszczyk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, członkini The Coalition against SLAPPs in Europe (CASE)

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Fundusze europejskie mają niebagatelny wpływ na kierunki rozwoju kraju, regionów i poszczególnych wspólnot. Zasada partnerstwa, wynikająca z regulacji Unii Europejskiej w związku z realizacją polityki spójności, zapewnia udział przedstawicieli/przedstawicielek organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest sporo form włączania obywatelek i obywateli, które można realizować w ramach niełatwego procesu programowania, monitorowania i ewaluacji, a także w ramach wdrażania, czyli realizacji w praktyce projektów finansowych z funduszy europejskich w Polsce. Na obecnym etapie ważne jest zachęcenie aktywnych obywateli i obywatelek do włączenia się w te działania, które są zagwarantowane przepisami unijnymi. To wyzwanie i szansa zarazem na realizację efektywnego i skutecznego monitoringu obywatelskiego funduszy europejskich w Polsce. 

W ramach panelu kluczowe będzie wskazanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w trakcie etapu programowania (m.in. wysłuchania publiczne, zgłaszanie uwag, organizacja spotkań) pomimo okresu pandemii. 

Przewidujemy dyskusję o tym jak zasada partnerstwa może wzmocnić udział obywateli i obywatelek i ich organizacji we wpływaniu na cele i realizację zasad horyzontalnych oraz spełnienia tzw. warunków podstawowych uruchomienia funduszy europejskich.

Dyskusja skoncentruje się na: 

  • omówieniu potrzeby włączenia organizacji czuwających nad respektowaniem zasad państwa prawa (reguła praworządności) oraz zasad horyzontalnych, w tym Karty Praw Podstawowych UE, zrównoważonego rozwoju, niedyskryminacji,
  • omówieniu zaplanowanego procesu wyłaniania NGOs do komitetów monitorujących programy krajowe, regionalne w ramach Polityki Spójności 2021-2027 ale także KPO,
  • na tym, na ile ograniczenie jawności wpisane do ustawy wdrożeniowej utrudni realizację partycypacji w praktyce, zwłaszcza w kontekście możliwości reagowania obywateli na naruszanie zasady DNSH w trakcie realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich (ang. 'Do no significant harm’ – „Nie wyrządzaj znaczącej szkody”),
  • monitorowaniu realizacji zasady partnerstwa na każdym etapie jako pilnowanie zasad dobrej partycypacji.

W ramach Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich prowadzone są prace związane z analizą zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, realizacji zasady partnerstwa określonej w europejskim kodeksie partnerstwa, czyli Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczeństwa obywatelskiego na każdym etapie, tj. przygotowywania programów, monitorowania, wdrażania i ewaluacji.

Ta sesja będzie transmitowana.

Materiały dodatkowe do poczytania przed sesją:

Informacja o plikach cookies
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.