15.01.2024

Rozpoczynamy nabór do drugiej edycji programu „Wydział partycypacji” – zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca (poniedziałek) do godz. 18.00.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze partycypacji obywatelskiej do udziału w programie „Wydział partycypacji”, którego głównym celem jest wzmocnienie ich kompetencji – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i w zakresie prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych.

O programie

„Wydział partycypacji” jest programem dwuetapowym.

Pierwszy etap programu obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe, drugi daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w regionie w tym zakresie.

Procesowi wzmacniania kompetencji organizacji będą towarzyszyć eksperci i ekspertki z zakresu: komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania finansami, rzecznictwa i współpracy z instytucjami publicznymi oraz wdrażania wartości europejskich w projektach partycypacyjnych. Uczestniczkom i uczestnikom programu zostanie dostarczona wiedza przydatna do usprawnienia funkcjonowania organizacji i zapewniony komponent sieciujący, który pozwoli praktykom i praktyczkom partycypacji na wymianę doświadczeń i rozmowy o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce i jej przyszłość.

Spotkania i wymiana doświadczeń będą dodatkowo impulsem i inspiracją do przygotowania pomysłu na wykorzystanie grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej – jego szczegółowe zaplanowanie i realizacja będą procedowane na drugim etapie.

Na czym polega program?

Program zakłada udział maks. dwóch przedstawicieli/ek z organizacji pozarządowej w trzech dwudniowych spotkaniach (zjazdach) w Warszawie.
Celem spotkań będzie podniesienie kwalifikacji, umożliwiających sprawne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działalności poświęconego partycypacji obywatelskiej oraz sieciowanie i wymiana doświadczeń.

Wzmocnienie kompetencji organizacji w pierwszym etapie programu obejmuje 5 obszarów:
a) finanse organizacji i pozyskiwanie funduszy,
b) zarządzanie organizacją (w tym zarządzanie zespołem, wolontariat) i projektami partycypacyjnymi,
c) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
d) rzecznictwo i współpraca z instytucjami publicznymi,
e) wdrażanie wartości europejskich w działaniach partycypacyjnych (praworządność, demokracja, prawa człowieka, równość).

Przed szkoleniami zidentyfikujemy konkretne potrzeby uczestników i uczestniczek, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć.

W trakcie trwania programu uczestnicy i uczestniczki będą mogli również korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów i ekspertek z powyższych dziedzin.

Organizacje uczestniczące w zjazdach będą miały możliwość przygotowania i uzyskania grantu do wysokości 11 000 zł na realizację konkretnego działania, które wzmocni obszar ich działalności poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Grant będzie mógł być przeznaczony na działania związane z budowaniem potencjału, w tym np. na wzmacnianie widoczności organizacji w regionie, regionalne inicjatywy dotyczące wymiany doświadczeń (np. zorganizowanie regionalnego forum na temat partycypacji w regionie czy cyklu debat na temat najważniejszych wyzwań w regionie i ich potencjalnych rozwiązań), zindywidualizowane szkolenia, budowanie strategii, oferty czy systemu finansowania działań partycypacyjnych w organizacji itp.

Udział w “Wydziale partycypacji” jest bezpłatny – Fundacja Stocznia pokrywa koszty udziału do dwóch przedstawicieli organizacji w części szkoleniowej programu (koszty transportu, noclegu, wyżywienia).

Jakie organizacje rekrutujemy w naborze do drugiej edycji?

Druga edycja programu skierowana jest do organizacji z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej – w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Zachęcamy do zgłaszania się fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe i związki stowarzyszeń, które zostały zarejestrowane w Polsce nie później niż 15 stycznia 2022 roku.

Pozostałe kryteria wyboru
W programie mogą wziąć udział organizacje, które:

 • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań społecznych, w tym projektów i działań partycypacyjnych i szukają nowych ścieżek do osiągnięcia swoich celów w oparciu o partycypację obywatelską,
 • prowadzą swoje działania (w tym partycypacyjne) także poza miejscowością, w której mieści się ich siedziba, w tym na obszarach peryferyjnych,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie tylko na rzecz swoich członków,
 • działają w interesie publicznym, kierują się wartościami demokratycznymi oraz szanują prawa człowieka, na których opiera się Unia Europejska,
 • nie są w stanie likwidacji, nie złożono przeciwko nim wniosku o ogłoszenie upadłości, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności ani nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze,
 • spełniają warunek, że żaden z członków organu zarządzającego nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Harmonogram

 • 15 stycznia 2024 – początek naboru organizacji do drugiej edycji programu
 • 6 lutego 2024 godz. 15:00 – webinarium informacyjne o programie dla wszystkich zainteresowanych organizacji
 • 18 marca 2024 do godz. 18:00 – koniec naboru do drugiej edycji programu
 • do 10 kwietnia 2024 – ogłoszenie wyników pierwszego naboru (15 kwietnia zostanie ogłoszony nabór do drugiego etapu II edycji – na mikrogranty)
 • 25-26 kwietnia 2024 – wstępny termin pierwszego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)
 • 16-17 maja 2024 – wstępny termin drugiego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)
 • 6-7 czerwca 2024 – wstępny termin trzeciego zjazdu „Wydziału partycypacji” – spotkanie szkoleniowo-sieciujące (termin do potwierdzenia)

Termin zgłaszania do programu

Nabór do drugiej edycji programu trwa od 15 stycznia do 18 marca 2024 r. (do godz. 18:00). Do programu należy się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie programu pod linkiem: https://partycypacjaobywatelska.pl/wydzial/zglos-sie/

Procedura oceny zgłoszeń

Zgłoszenia do programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i merytorycznej każdego zgłoszenia dokona zespół co najmniej 3 osób, w tym: pracownik Fundacji Stocznia, ekspert w zakresie budowania i rozwijania potencjału oraz niezależny ekspert w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

 • Zgłaszający uprawniony jest do udziału w programie “Wydział partycypacji” (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający wypełnił prawidłowo wszystkie pola formularza (sposób oceny: TAK/NIE)
 • Zgłaszający przedstawił co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie partycypacji społecznej (TAK/NIE)

Podczas oceny merytorycznej przyznawane są punkty w poniższych kategoriach:

 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie dla rozwoju działań partycypacyjnych w swojej organizacji i regionie (0-4 pkt.)
 • Zgłaszający przekonująco przedstawił uzasadnienie potrzeby wsparcia instytucjonalnego w formie szkoleń budujących potencjał instytucjonalny organizacji (0-4 pkt.)
 • Zgłaszający wyczerpująco zidentyfikował i przedstawił zasoby i braki swojej organizacji w zakresie potencjału instytucjonalnego organizacji (0-2 pkt.)

Więcej informacji o naborze

Webinarium informacyjne

W okresie naboru odbędzie się webinarium informacyjne. Będzie miało ono miejsce we wtorek, 6 lutego 2024 o godz. 15.00. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na webinarium. Nagranie z webinarium umieszczone zostanie na stronie programu.

Kontakt

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 451 056 148 lub mailowo: wydzial@stocznia.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program: Maria Belina Brzozowska

 

„Wydział partycypacji” jest częścią programu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

wróć do aktualności
Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.