Partycypacja dzieci i młodzieży

14.00-15.30

Partycypacja dzieci i młodzieży


Prowadzenie

Agnieszka Maszkowska

Fundacja SocLab

Jarosław Ogrodowski

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Tworząc procesy konsultacyjne i szerzej, partycypacyjne, bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób włączać w nie osoby niedorosłe. Nauczyliśmy się już zauważać różne grupy wykluczone i dostosowywać swoje metody działania i język pod kątem ich potrzeb, ale partycypacja dzieci i młodzieży nadal znajduje się w większości wypadków poza radarem.

W ramach sesji chcemy poruszyć kwestie narzędzi partycypacyjnych, które udostępniamy dzieciom i młodzieży, takich jak młodzieżowe rady gminy czy samorządy uczniowskie i zaprosić do udziału również samych zainteresowanych, czyli osoby niedorosłe. Chcemy usłyszeć od nich, jaka jest ich ocena tych narzędzi, z jakimi trudnościami się spotykają, korzystając z nich i czy są w stanie również brać udział w „dorosłych” procesach partycypacyjnych, skierowanych do ogółu społeczności. Naszym wspólnym zadaniem będzie zidentyfikowanie przeszkód i próba rozwiązania ich – zarówno na poziomie prawnym (np. zapisy regulaminów konsultacji czy statutów gmin), jak i mentalnym (bariery dotyczące sensowności pytania o zdanie osób niedorosłych w kwestiach, które nie są poświęcone wyłącznie im, takich jak np. planowanie placów zabaw czy szkolne budżety partycypacyjne), na przykładzie procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych przeprowadzanych w regionie oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Sesja adresowana jest do dzieci i młodzieży, osób pracujących z nimi oraz osób pracujących w samorządach, odpowiedzialnych za włączanie dzieci i młodzieży w procesy partycypacyjne.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.