Polityka prywatności i regulamin strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu „Partycypacja Obywatelska” znajdującego się pod adresem elektronicznym partycypacjaobywatelska.pl, zwanego dalej „Serwisem”, wraz z podserwisami: „Przestrzeń dla Partycypacji”, „Baza Praktyków Partycypacji”, „Forum Praktyków Partycypacji” i „Budżety Partycypacyjne”.

Polityka Prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zwana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne w celu pełnego korzystania z Serwisu.

Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania usług Serwisu. Serwis jest niekomercyjny – nie sprzedajemy danych osobowych Użytkowników.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od rozpoczęcia stosowania RODO, oraz innymi aktami prawnym obowiązującymi w tym zakresie oraz stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

W Serwisie publicznie widoczne są również dane kontaktowe osób wspierających funkcjonowanie Serwisu.

Podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika automatycznie zbierane są takie informacje, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi do Serwisu. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin Serwisu (za pomocą narzędzia Google Analytics) oraz diagnozowania problemów technicznych, co ułatwia nam sprawnie administrowanie Serwisem.

Zakres i cel gromadzenia danych osobowych

Serwis gromadzi dane osobowe, gdy Użytkownik zapisuje się do newslettera (te dane to adres e-mail), korzysta z formularza zgłoszeniowego w podserwisie „Przestrzeń dla Partycypacji” (te dane to: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i telefon – służbowe), formularza rejestracyjnego w podserwisie „Baza Praktyków Partycypacji” i formularza zgłoszeniowego w podserwisie „Forum Praktyków Partycypacji” (te dane to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon).

Dane osobowe podawane podczas zapisywania się do newslettera ani podawane w formularzu zgłoszeniowym w podserwisie „Przestrzeń dla Partycypacji” nie są publikowane w Serwisie.

Dane podawane w formularzu rejestracyjnym w podserwisie „Baza Praktyków Partycypacji” i formularzu zgłoszeniowym w podserwisie „Forum Praktyków Partycypacji” są publikowane w Serwisie – odpowiednio w podserwisie „Baza Praktyków Partycypacji” i podserwisie „Forum Praktyków Partycypacji”.

Gromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane i przekazywane w celach: dostarczania usług, poprawy usług, wsparcia Użytkownika, kontaktu, ewaluacji i sprawozdawczości i są przechowywane przez okres funkcjonowania Serwisu, przy czym dane osobowe z formularza zgłoszeniowego w podserwisie „Przestrzeń dla Partycypacji” są przechowywane przez okres trwania projektu „Przestrzeń dla Partycypacji”, tj. do stycznia 2019 r.

Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Każdej osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Pliki cookie

Serwis wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookie pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkowników Serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Użytkownik może zmodyfikować ustawienia plików cookie (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju), wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookie przez Serwis.

Zakres i zmiana Polityki prywatności

Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie Serwisu znajdującego się w domenie partycypacjaobywatelska.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się w Serwisie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie. O zmianach będziemy informowali Użytkowników w widoczny sposób z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 25 maja 2018 r.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres partycypacja@stocznia.org.pl. Wszelkie informacje, które Użytkownicy Serwisu przekażą, kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

 

REGULAMIN SERWISU „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu „Partycypacja Obywatelska” znajdującego się pod adresem elektronicznym partycypacjaobywatelska.pl, zwanego dalej „Serwisem”, wraz z podserwisami: „Przestrzeń dla Partycypacji”, „Baza Praktyków Partycypacji”, „Forum Praktyków Partycypacji” i „Budżety Partycypacyjne”, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zwaną dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Serwisu jest dostarczenie wiedzy i umożliwienie wymiany doświadczeń różnorodnych środowisk oraz osób związanych z działaniami partycypacyjnymi oraz prezentacja informacji na temat polskich budżetów partycypacyjnych. Serwis zawiera praktyczne informacje na temat procesów partycypacyjnych, bazę praktyków partycypacji, aktualności, informacje o wydarzeniach dotyczących partycypacji obywatelskiej, w tym o Forum Praktyków Partycypacji, informacje na temat standardów budżetu partycypacyjnego, porównywarkę budżetów partycypacyjnych, mapę samorządów, które wdrożyły budżet partycypacyjny, czytelnię z publikacjami dotyczącymi tego zagadnienia oraz informacje o zespole Fundacji zajmującym się partycypacją obywatelską. Ponadto celem Serwisu jest prezentacja informacji na temat projektu Fundacji pn. „Przestrzeń dla Partycypacji” dotyczącego konsultacji społecznych dokumentów planistycznych i wspierania samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany studium lub planu miejscowego. Serwis zawiera formularz zgłoszeniowy dla samorządów chcących wziąć udział w projekcie, informacje o uczestnikach projektu, aktualności oraz informacje o zespole realizującym projekt.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przeglądarką internetową Firefox w wersji co najmniej 4.0, Chrome w wersji co najmniej 12.0, Opera w wersji co najmniej 11.0 Safari w wersji co najmniej 4.0 lub Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. spamu lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu informacji niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje ryzyko utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych do Serwisu. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz uwagi i pytania dotyczące Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres partycypacja@stocznia.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jego nowej wersji w Serwisie. O zmianach będziemy informowali Użytkowników w widoczny sposób z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Regulamin obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 25 maja 2018 r.


Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.

Powrót do góry strony